Szkoła Podstawowa Nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Nr 154 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > ZADANIA SZKOŁY

ZADANIA SZKOŁY

  Drukuj
 

 

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty

z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

 

 

W procesie realizacji zadań określonych ustawowo szkoła respektuje

zobowiązania wynikające z:

1) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ,

2) Deklaracji Praw Dziecka ONZ,

3) Konwencji o Prawach Dziecka.

 

Głównym celem i zadaniem szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój dzieci

i młodzieży.

 

Cele i zadania szkoły wynikają z przepisów prawa. W procesie realizacji zadań

uwzględniane są szkolny Program wychowawczy i Program profilaktyki

 

Do zadań szkoły należy m.in.:

1) zapewnienie bezpłatnego nauczania,

2) przeprowadzanie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej

    dostępności,

3) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone

w przepisach,

4)realizacja programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego,

5) realizacja ramowych planów nauczania,

6) respektowanie ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty

i wychowania warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

uczniów (…) oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach

publicznych.

 

Do priorytetowych zadań szkoły należy:

1) zapewnienie realizacji prawa dzieci do kształcenia, wychowania i opieki

odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju,

2) wspomaganie rodziny w pełnieniu funkcji wychowawczej,

3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości

psychofizycznych uczniów oraz umożliwienie korzystania z pomocy

psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,

4) opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły

w skróconym czasie,

5) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania

i opieki,

6) opieka nad uczniami pozostającymi w trudnej sytuacji materialnej

i życiowej,

7) kształtowanie u uczniów przedsiębiorczości sprzyjającej aktywnemu

uczestnictwu w życiu gospodarczym,

8) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów

przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu

wolnego,

9) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie

oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji

nadzwyczajnych

10) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,

11) umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych

na dalszych etapach kształcenia,

12) kształtowanie poczucia odpowiedzialności i miłości do ojczyzny

13) kształtowanie poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego

 

 
 
Wprowadził BZMW/bip.skolibabski 14-07-2011
Aktualizujący bzmw/bip.skolibabski 16-01-2013
Zatwierdzający bzmw/bip.skolibabski 16-01-2013
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-01-2013
Liczba odwiedzin: 2652
Rejestr zmian